میهن فراز

مجله اینترنتی
جدید ترین مطالب
آرشیو مطالب

درياچه‎ بختگان و درياچه طشك

سه شنبه 28 مرداد 1393

دریاچه طشک

درياچه‎ هاي بختگان و طشك دو فرونشست ميان‎كوهي هستند كه ارتفاع آنها از سطح درياي آزاد حدود 1558 متر است. درياچة بختگان كه در باختر نيريز قرار داردو به صورت يك فروافتادگي كشيده به طول تقريبي 70 تا 100 كيلومتر است كه روند شمال باختر - جنوب خاور دارد و سطح زير پوشش آن حدود 2000 كيلومترمربع است.

ادامه مطلب