y =

مرورگر شما از این ابزار پشتیبانی نمی کند.


مشکلات ابزار: در نمودار های دو قسمته مانند ( x/1 ) دو قسمت نمودار ها به هم متصل می شوند.
طراحی و کد نویسی ابزار : Moisrex رسم معادلات هندسی در فضای دو بعدی : mihanfaraz